گریه از ترس خداوندد و گریه بر حضرت سید الشهدا از آن قبیل اموری است که شاید ثواب مستحبی افضل از آن نیست .