اگر از قرآن استفاده نمی کنیم برای این است که یقین ما ضعیف است و از این رو اگر خود امام (علیه السلام ) را هم ببینیم تغییر حالی در ما حاصل نمی شود .
چنان چه عده ای در حال حضور به ائمه (علیه السلام ) بد و ناسزا می گفتند.
امام (علیه السلام) و قرآن با کتاب رستم و اسفندیار فرق دارند.آیا ما اهل قرآن هستیم یا نه ؟برای تعجیلش دعا می کنیم ؟ نکند از آنها نباشیم