چنانچه در اتاقی دربسته باشیم و بدانیم که قدرت بزرگی پشت در باشد و سخنان ما را علیه یا له خود می شنود و ضبط می نماید و به موقع علیه ما اجرا می کند چقدر حال ما فرق می کند و مواظب سخنان خود می شویم ؟
با آنکه آنها را نمی بینیم ولی علم داریم و می دانیم که پشت در هستند؛پس چرا حال ما نسبت به امام زمان (عج الله تعالی فرجه )چنین نیست .در انجام آنچه که بر له یا علیه اوست ؟
و با اهل سنت که چنین اعتقادی ندارند فرق داریم .