هرکس هر روز یک حدیث از کتاب وسایل الشیعه را مطالعه کند و در آن بیاندشد و همانند دارو که انسان میل می کند شربت معارف آن را بنوشد و به آن عمل کند بعد از یکسال خواهد فهمید که تغییر کرده است.