باید فکر این را کرد که قبل از فرج ظلمات است و راه رفتن در ظلمات مشکلات و بلیات در پی دارد چرا که وقت فرج حلوا تقسیم نمی کنند و خدا می داند که چه خبر هاست زیرا دیدیم که چه چیز ها برسرمان آمد.