آیا برای این بی سرو سامانی خود برنامه و وقتی مشخص کرده ایم ؟
آیا تصمیم گرفته ایم که روزی دیگر گناه نکنیم.
یا این که همین وضع را می خواهیم ادامه دهیم؟
اگر نمی خواهیم این وضع ادامه داشته باشد
برای آن وقتی تعیین کنیم ، یک ماه ،شش ماه ، یک یا چند سال .
خلاصه اگر بخواهیم تا زنده ایم این گناه کردن را ادامه دهیم خطرناک است.
پس حداقل حدی برای گناهمان تعیین کنیم.