اگر کسی هر چه می داند زیر ا نگذارد و در هرچه نمی داند توقف و احتیاط بکند تا زمانی که بداند ، کار تمام است.
اگر معلومات را زیر پا گذاشت و در مجهولات هیچ مقید نشد و به هر طرف رفت به مقصود نمی رسد.
پس همین که انسان به معاوماتش عمل کرد دیگر حالت منتظره ای ندارد بقیه بر عهده ی خداست .