1-با ید از مال دنیا محافظت کنید اما علم از شما محافظت می کند.
2-اگر مال را انفاق کنیم کم می شود اماعلم راهرچه انفاق کنیم زیاد تر می شود.