نماز به منزله ی کعبه و تکبیره الا حرام پشت سر انداختن همه چیز غیر خدا و داخل شدن در حرم امن الهی است و قیام به منزله ی صحبت دو دوست و رکوع خم شدن عبد در مقابل اوست .وقتی که عبد در آخر نماز از پیشگاه مقدس الهی باز می گردد اولین چیزی را که سوغت می آورد سلام از ناحیه ی اوست.