ما برای اوقات خواب خود افسوس می خوریمکه چرا برای نماز شب بیدار نمی شویم در صورتی که اوقاتا بیداری را به غفلت می گذرانیم ؛زیرا اگر در بیداری به توجه و بندگی مشغول باشیم توفیق بیداری شب را نیز برای تجهد وخواندن نافله ی شب و تلاوت قرآن پیدا می کردیم.