خداوند هرگز اوضاع قومی را تغییر نمی دهد مگر خود آنان آنچه که دارند را تغییر دهند.
هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست .تا ما ناجور نشویم آنچه از بالا بر سر ما نازل می شود ، ناجور نمی شود ،بلکه کاری می کنیم که باران رحمت بر ما نقمت و عذاب و می شود .