برای تحفظ قرآن این دعا هر صبح و شب سه مرتبه بخوانید :
اللهم الجعلنی فی دِرعِکَ الحصینه التی تجعل فیها من ترید
 
خداوندا مرا در زره ی محکم خود قرار داده که هرکس را بخواهی در آن قرار می دهی