احساس لذت در نماز یک سری مقدمات خارج از نماز دارد و یک سری مقدمات در خود نماز. آنچه پیش از نماز و در خارج از نماز باید مورد ملاحظه باشد و عمل شود این است که انسان گناه نکند و قلب خود را سیاه نکند .
معصیت روح را مکدر می کند و نورانیت دل را از بین می برد و در هنگام خود نماز انسان باید سیم محکمی در خود بکشد تا غیر خدا داخل نشود یعنی فکرش را ار غیر خدا منصرف کند و توجهش به غیر خدا مشغول نشود .
اگر توجهش به جایی غیر خدا جلب شد سریع التفاتش را به خدا بازگرداند.