ریا در عبادات است و عبادتی که ریا دارد حرام است . ریا در عبادات مبطل هم هست . در زمینه ی ریا در روایت آمده است :«کسانی که در حین نماز به آن سو و اینسو می نگرند تا مردم آنها را ببینند به صورت حمار محشور می شوند . »
واقعاً هم همینطور است . آیا این حماریت نیست که آدم جلوی وزیر و رئیس شهربانی به پاسبان نگاه کند ؟