در جای دارد که خدا منت گذاشته که امر فرموده است ، مخلوق با خاق خود خلوت کند و این منافاتی ندارد که در مرآی مردم باشد .
کانه وقتی که بنده با خدا خلوت می کند ، خالق هم با اوخلوت کرده است .