بدان که هر چیزی از عمل تو تابع نماز توست . بر شما با د به محافظت از نماز های پنج گانه در اولین وقت های آن ها و بر شما باد روی نمودن و توجه تام به سوی خدای تعالی.
همین نماز که ما با تهدید به چوب و تازیانه و عقوبت جهنمی شدن در صورت ترک آن انجام می دهیم آقایان می فرمایند :«از همه چیز لذیذ تر است.»
نماز جام خوش گواری است که الّذ لذایذ است که چنین خمر خوش گواری در عالم نیست .