با سلام

شما می توانید تبلیغات خود را دراین سایت تنها با 2 هزار تومان به مدت سه ماه قراردهید.

برای این کار کافیست پیغام خصوصی دهید و یا سر قیمت چانه بزنید.