ابتدا یک command-button و یک text box ایجاد کنید سپس کد زیر را وارد کنید :

Private Sub Command1_Click()

a = Val(Text1.Text)

Select Case a

Case 1 To 186

 Print Int(a / 32) + 1

 Print (a) - ((Int(a / 32)) * (31))

Case 187 To 335

 Print Int(a / 31) + 1

   Print (a) - (((((Int(a / 31)) - 6) * (30))) + 186)

End Select

End Sub