این فایل شامل : 

1-متن Listening ها 

2- جواب Workbook ها

3-معانی کلمات کتاب

4-Quiz , Final

5-...