فعالیت مبتنی بر کمک به پیشرفت فناوری و علم در کشور