آدم های با سواد مردم را هم مثل خود گمراه می کنند . اول با قرآن جلو می آیند و لی بعد می خواهند که همین قرآن را هم از دست مردم بگیرند.کار به جایی می رسد که می گویند :«قرآن را بسوزانید.»البته ما به این امر می خندیم و لی در واقع همین است.اگر ما در استدلال قوی نباشیم دشمنان بر ما غالب می شوند.آنها پول خرج می کنند و این بی سواد ها را با پول می خرند.
این بی سوادی دین درست می کند .پس ما برای همه ی مطالب محتاج علمیم.چون مسئله ی دین است و باید در مقابل این جهّال وارداتی بایستیم.